കെട്ടിപിടിച്ചു ജനിച്ച ഈ ഇരട്ടകളെ കണ്ടു ഡോക്ടർമാർ വരെ പേടിച്ചു.

കെട്ടിപിടിച്ചു ജനിച്ച ഈ ഇരട്ടകളെ കണ്ടു ഡോക്ടർമാർ വരെ പേടിച്ചു.ഈ ചിത്രങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഡോക്റ്റർമാർ തന്നെയാണ്.ഞങ്ങളുടെ ചങ്കിടിപ്പ് നിന്ന നിമിഷം എന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്.ഈ ഇരട്ട കുട്ടികൾ കെട്ടിപിടിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത്.അതിനു ഒരു കാരണം ഉണ്ട്.ഇവർ മാനോ മാനോ ട്വിൻസ് ആണ്. അതായത് ഇവരെ രണ്ടു പേരെയും തിരിച്ചറിയാൻ വലിയ വിഷമം ആയിരിക്കും.

എന്തിനു ഇവരുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻസ് വരെ ഒരു പോലെ ആയിരിക്കും.മുൻപും ഇത് പോലെ മാനോ മാനോ ട്വിൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇത് പോലെ കെട്ടിപിടിച്ചു ആയിരുന്നില്ല അവർ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തിയത്.മാനോ മാനോ ട്വിൻസ് രക്ഷപെടാൻ അന്പതു ശതമാനം മാത്രമേ ചാൻസ് ഉള്ളു. പക്ഷെ ഈ സഹോദരിമാർ കെട്ടിപിടിച്ചു കൊണ്ട് കൂൾ ആയി ഇങ്ങു പോന്നു.ചിലപ്പോ കഴുത്തിൽ കേട്ട് വീണു എല്ലാം ഇത് പോലെ ഉള്ള കുട്ടികൾ മ,ര,ണത്തിനു ഇടയാകാറുണ്ട്.കെട്ടിപിടിച്ചു കിടക്കുന്ന കുട്ടികളെ കണ്ടപ്പോൾ ഡോക്റ്റർമാർ ആദ്യം അതാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത്.പക്ഷെ അവർ പേടിച്ചത് പോലെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല.രണ്ടാളും സുഖമായി ഇരിക്കുന്നു.രണ്ടു പേരെയും തിരിച്ചറിയാൻ പ്രയാസം ആണെന്നും കയ്യിലെ നെയിം പോളിഷ് നോക്കിയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് എന്നുമാണ് ‘അമ്മ പറയുന്നത്.കെട്ടിപിടിച്ചു ജനിച്ച ഈ ഇരട്ടകളെ കണ്ടു ഡോക്ടർമാർ വരെ പേടിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *