ഒരു നോക്കു കാണാൻ പോലും ഭർത്താവും മക്കളും തയ്യാറായില്ല – ഒടുവിൽ സഹോദരൻ മാത്രം.!!

കാമുകനാൽ കൊ,ല്ല,പ്പെ,ട്ട പുന്നപ്ര സ്വദേശി അനിത എന്ന 32 വയസ്സുകാരിയുടെ മൃ,തു,ദേ,ഹം സം,സ്ക,രി,ക്കാ,ൻ എത്തിയത് സഹോദരൻ മാത്രം. അനിതയുടെ ഭർത്താവ് മൃ,തു,ദേ,ഹം കാണണോ മക്കളെ കാണിക്കാനോ തയ്യാർ ആയില്ല സം,സ്കാ,ര,ത്തി,നായി കുട്ടികളെ ചാത്തനാട് ശ്മ,ശാ,ന,ത്തി,ലേ,ക് എത്തിക്കണം എന്ന് അറീച്ചെങ്കിലും ഭർത്താവ് തയ്യാറായില്ല. ഉപേക്ഷിച്ചു പോയവൾക്ക് ക,ർ,മ്മം ചെയ്യാൻ എന്റെ മക്കളെ വിടില്ല എന്ന നിലപാടിലാണ് ഇയാൾ. ജനപ്രതിനിധികൾ അടക്കം സംസാരിച്ചു എങ്കിലും വഴങ്ങിയില്ല തുടർന്ന് അനിതയുടെ സഹോദരനാണ് ക,ർ,മ,ങ്ങ,ൾ ചെയ്ത് സം,സ്കാ,രം നടത്തിയത്. അനിതക്ക് എതിരെ കടുത്ത രീതിയിൽ ആയിരുന്നു ഭർത്താവ് സംസാരിച്ചത് മക്കളുടെ പേര് ഈ സംഭവത്തിൽ വലിച്ചെഴക്കല്ലേ എന്നും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ഇയാൾ ആവിശ്യപ്പെട്ടു.പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പഞ്ചായത്തു അധികാരികളും ചേർന്നാണ് മൃ,തു,ദേ,ഹം സം,സ്കാ,രം നടത്തിയത് ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മൃ,തു,ദേ,ഹം സം,സ്കാ,രം നടത്തിയ ശേഷം പോലീസ് ഏറ്റു വാങ്ങി. പിന്നീട് ചാത്തനാട് ശ്മ,ശാ,ന,ത്തി,ലേ,ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു മകനും മകളുമാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അനിത കാമുകന്റെ കൂടെ പോയ ശേഷം കുട്ടികൾ അച്ഛന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു.

കാമുകനാൽ കൊ,ല്ല,പ്പെ,ട്ട പുന്നപ്ര സ്വദേശി അനിത എന്ന 32 വയസ്സുകാരിയുടെ മൃ,തു,ദേ,ഹം സം,സ്ക,രി,ക്കാ,ൻ എത്തിയത് സഹോദരൻ മാത്രം. അനിതയുടെ ഭർത്താവ് മൃ,തു,ദേ,ഹം കാണണോ മക്കളെ കാണിക്കാനോ തയ്യാർ ആയില്ല സം,സ്കാ,ര,ത്തി,നായി കുട്ടികളെ ചാത്തനാട് ശ്മ,ശാ,ന,ത്തി,ലേ,ക് എത്തിക്കണം എന്ന് അറീച്ചെങ്കിലും ഭർത്താവ് തയ്യാറായില്ല. ഉപേക്ഷിച്ചു പോയവൾക്ക് ക,ർ,മ്മം ചെയ്യാൻ എന്റെ മക്കളെ വിടില്ല എന്ന നിലപാടിലാണ് ഇയാൾ. ജനപ്രതിനിധികൾ അടക്കം സംസാരിച്ചു എങ്കിലും വഴങ്ങിയില്ല തുടർന്ന് അനിതയുടെ സഹോദരനാണ് ക,ർ,മ,ങ്ങ,ൾ ചെയ്ത് സം,സ്കാ,രം നടത്തിയത്. അനിതക്ക് എതിരെ കടുത്ത രീതിയിൽ ആയിരുന്നു ഭർത്താവ് സംസാരിച്ചത് മക്കളുടെ പേര് ഈ സംഭവത്തിൽ വലിച്ചെഴക്കല്ലേ എന്നും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ഇയാൾ ആവിശ്യപ്പെട്ടു.പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പഞ്ചായത്തു അധികാരികളും ചേർന്നാണ് മൃ,ത,ദേ,ഹം സം,സ്കാ,രം നടത്തിയത് ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മൃ,ത,ദേ,ഹം സം,സ്കാ,രം നടത്തിയ ശേഷം പോലീസ് ഏറ്റു വാങ്ങി. പിന്നീട് ചാത്തനാട് ശ്മ,ശാ,ന,ത്തി,ലേ,ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു മകനും മകളുമാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അനിത കാമുകന്റെ കൂടെ പോയ ശേഷം കുട്ടികൾ അച്ഛന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *