അച്ഛൻ പാടുന്നത് കേട്ട് 11 മാസം പ്രായമായ ഈ കുഞ്ഞ് ചെയ്തത് കണ്ടോ, സംഭവം വൈറൽ

അച്ഛൻ പാടുന്നത് കേട്ട് 11 മാസം പ്രായമായ ഈ കുഞ്ഞ് ചെയ്തത് കണ്ടോ, സംഭവം വൈറൽ.സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ പല തരത്തിൽ ഉള്ള വീഡിയോ വൈറൽ ആകാറുണ്ട്.ഇപ്പോൾ ഇതാ അച്ഛന്റെയും പതിനൊന്നു മാസം പ്രായം ആയ കുഞ്ഞു മകളുടെയും വീഡിയോ ആണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആകുന്നത്.അച്ഛൻ പാട്ടു പാട്‌ബോൾ കേട്ട് കൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടി അതിനു പിന്നാലെ പാടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് കുട്ടി.അച്ഛനെക്കാൾ കിടുവാണ് മകൾ എന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പറയുന്നത്.പൂ പൈതലായ് കൊതി തുള്ളി നില്ക്കു എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനമാണ് ആലപിക്കുന്നത്.

വളരെ രസകരമായ ആ വീഡിയോ കാണാം.അച്ഛൻ പാടുന്നത് കേട്ട് 11 മാസം പ്രായമായ ഈ കുഞ്ഞ് ചെയ്തത് കണ്ടോ, സംഭവം വൈറൽ.സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ പല തരത്തിൽ ഉള്ള വീഡിയോ വൈറൽ ആകാറുണ്ട്.ഇപ്പോൾ ഇതാ അച്ഛന്റെയും പതിനൊന്നു മാസം പ്രായം ആയ കുഞ്ഞു മകളുടെയും വീഡിയോ ആണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആകുന്നത്.അച്ഛൻ പാട്ടു പാട്‌ബോൾ കേട്ട് കൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടി അതിനു പിന്നാലെ പാടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് കുട്ടി.അച്ഛനെക്കാൾ കിടുവാണ് മകൾ എന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പറയുന്നത്.പൂ പൈതലായ് കൊതി തുള്ളി നില്ക്കു എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനമാണ് ആലപിക്കുന്നത്.വളരെ രസകരമായ ആ വീഡിയോ കാണാം.അച്ഛൻ പാടുന്നത് കേട്ട് 11 മാസം പ്രായമായ ഈ കുഞ്ഞ് ചെയ്തത് കണ്ടോ, സംഭവം വൈറൽ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *