നടി ഷക്കീലക്കു യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത്,ലൈവിൽ വന്നപ്പോൾ |

നടി ഷക്കീല മ,രി,ച്ചു എന്നുള്ള തരത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാജ പ്രചരണം തുടർന്ന് ഈ സംഭവത്തിൽ പ്രതികരിച്ചു കൊണ്ട് ഷക്കീല തന്നെ രംഗത്ത് വന്നു.ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ വഴിയാണ് താൻ മ,രി,ച്ചി,ട്ടില്ല എന്നും ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു എന്നും താൻ മ,രി,ച്ചു എന്ന പ്രചരണം വ്യാജം ആണെന്ന് താരം പറഞ്ഞത്. താൻ വളരെ ആരോഗ്യത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയുമാണ് കഴിയുന്നത്.കേരള ജനത നൽകുന്ന കരുതലിന് വളരെ അധികം നന്ദി.ആരോ എന്നെ കുറിച്ച് ഒരു വ്യാജ വാർത്ത പോസ്റ്റ് ചെയ്തു.സംഭവം അറിഞ്ഞ ഉടൻ നിരവധി പേരാണ് സത്യാവസ്ഥ അറിയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചത്.എന്തായാലും ഈ വാർത്ത നൽകിയ വ്യക്തിക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു.കാരണം അയാൾ കാരണമാണ് നിങ്ങൾ വീണ്ടും എന്നെ കുറിച്ച് ഓർത്തത്ഷക്കീല പറഞ്ഞു. വീഡിയോ കാണാം.

നടി ഷക്കീല മ,രി,ച്ചു എന്നുള്ള തരത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാജ പ്രചരണം തുടർന്ന് ഈ സംഭവത്തിൽ പ്രതികരിച്ചു കൊണ്ട് ഷക്കീല തന്നെ രംഗത്ത് വന്നു.ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ വഴിയാണ് താൻ മ,രി,ച്ചി,ട്ടില്ല എന്നും ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു എന്നും താൻ മ,രി,ച്ചു എന്ന പ്രചരണം വ്യാജം ആണെന്ന് താരം പറഞ്ഞത്. താൻ വളരെ ആരോഗ്യത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയുമാണ് കഴിയുന്നത്.കേരള ജനത നൽകുന്ന കരുതലിന് വളരെ അധികം നന്ദി.ആരോ എന്നെ കുറിച്ച് ഒരു വ്യാജ വാർത്ത പോസ്റ്റ് ചെയ്തു.സംഭവം അറിഞ്ഞ ഉടൻ നിരവധി പേരാണ് സത്യാവസ്ഥ അറിയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചത്.എന്തായാലും ഈ വാർത്ത നൽകിയ വ്യക്തിക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു.കാരണം അയാൾ കാരണമാണ് നിങ്ങൾ വീണ്ടും എന്നെ കുറിച്ച് ഓർത്തത്ഷക്കീല പറഞ്ഞു. വീഡിയോ കാണാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *