സൈക്കിളിൽ ആദ്യയാത്രയിൽ വൃന്ദ മോൾക്ക് സംഭവിച്ചത്, വിതുമ്പി ഒരു നാട് മുഴുവൻ,!!

പുതിയ സൈക്കിൾ സ്വന്തമാക്കിയതിന്റെ സന്ദോഷത്തിൽ ആത്യ യാത്ര നടത്തിയ 8 ആം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് ദാരു,ണാ,ന്ത്യം. കോഴിക്കോട് ചേവരമ്പലം താമസിക്കുന്ന വിനോദകുമാറിന്റെയും സരിതയുടെയും ഏക മകൾ വൃന്ദാവിനോദ് ആണ് മ,രി,ച്ച,ത്. പുതിയ സൈക്കിൾ കൂട്ടുകാരെ കാണിക്കാനായുള്ള സന്ദോഷത്തിൽ റോഡിൽ ഇറക്കിയതായിരുന്നു. വൃന്ദ സൈക്കിൾ റോഡിലേക്കു ഇറക്കുന്നതിനിടയിൽ ചെറിയ ഇറക്കത്തിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട് സൈക്കിൾ മതിലിൽ ഇടിച്ചു വീഴുകയായിരുന്നു. വീഴ്ചയിൽ സൈക്കിളിന്റെ ഹാൻറ്റിൽ വൃദ്ധയുടെ വ,യ,റ്റി,ൽ ശ,ക്ത,മാ,യി ഇ,ടി,ച്ചു. ഇതിനെ തുടർന്ന് ചെ,റു,കു,ട,ലി,ന് പ,രി,ക്കേ,റ്റ വൃന്ദ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ ഇരിക്കെ ആയിരുന്നു.ഏവരെയും ദുഖത്തിലാക്കി മ,ര,ണ,ത്തി,ന് കീഴടങ്ങിയത്. ഒരാഴ്ച മുമ്പായിരുന്നു അ,പ,ക,ടം. ശരീരത്തിൽ പുറമെ കാര്യമായ മറ്റുപരിക്കുകൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അ,പ,ക,ട,ത്തിന് ശേഷം ചർദ്ധിയെ തുടർന്നാണ് വൃന്ദയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. പരിശോധനയിൽ ചെറുകുടലിന് പ,രി,ക്കേ,റ്റ,താ,യി കണ്ടെത്തി. ശ,സ്ത്ര,ക്രി,യ നടത്തി എങ്കിലും ജീ,വ,ൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല . 8 ആം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് കുട്ടി. സം,സ്കാ,രം ഇന്ന് രാവിലെ 11 നെ ആയിരുന്നു.

പുതിയ സൈക്കിൾ സ്വന്തമാക്കിയതിന്റെ സന്ദോഷത്തിൽ ആത്യ യാത്ര നടത്തിയ 8 ആം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് ദാരു,ണാ,ന്ത്യം കോഴിക്കോട് ചേവരമ്പലം താമസിക്കുന്ന വിനോദകുമാറിന്റെയും സരിതയുടെയും ഏക മകൾ വൃന്ദാവിനോദ് ആണ് മ,രി,ച്ച,ത്. പുതിയ സൈക്കിൾ കൂട്ടുകാരെ കാണിക്കാനായുള്ള സന്ദോഷത്തിൽ റോഡിൽ ഇറക്കിയതായിരുന്നു. വൃന്ദ സൈക്കിൾ റോഡിലേക്കു ഇറക്കുന്നതിനിടയിൽ ചെറിയ ഇറക്കത്തിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട് സൈക്കിൾ മതിലിൽ ഇടിച്ചു വീഴുകയായിരുന്നു. വീഴ്ചയിൽ സൈക്കിളിന്റെ ഹാൻറ്റിൽ വൃദ്ധയുടെ വ,യ,റ്റി,ൽ ശ,ക്ത,മാ,യി ഇ,ടി,ച്ചു. ഇതിനെ തുടർന്ന് ചെ,റു,കു,ട,ലി,ന് പ,രി,ക്കേ,റ്റ വൃന്ദ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ ഇരിക്കെ ആയിരുന്നു.ഏവരെയും ദുഖത്തിലാക്കി മ,ര,ണ,ത്തി,ന് കീഴടങ്ങിയത്. ഒരാഴ്ച മുമ്പായിരുന്നു അ,പ,ക,ടം. ശരീരത്തിൽ പുറമെ കാര്യമായ മറ്റുപരിക്കുകൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അ,പ,ക,ട,ത്തിന് ശേഷം ചർദ്ധിയെ തുടർന്നാണ് വൃന്ദയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. പരിശോധനയിൽ ചെറുകുടലിന് പ,രി,ക്കേ,റ്റ,താ,യി കണ്ടെത്തി. ശ,സ്ത്ര,ക്രി,യ നടത്തി എങ്കിലും ജീ,വ,ൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല . 8 ആം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് കുട്ടി. സം,സ്കാ,രം ഇന്ന് രാവിലെ 11 നെ ആയിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *