പത്താം ക്ലാസുകാരിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയ സുരേഷ് ഗോപി കണ്ട കാഴ്ച – ഉടൻ അദ്ദേഹം ചെയ്തത്

ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന് സൗകര്യം ഇല്ലെന്നു വിളിച്ചു അറിയിച്ച വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് സഹായവുമായി നടനും എംപിയും ആയ സുരേഷ് ഗോപി വീട്ടിൽ എത്തി.ഫോണും പലഹാരവും നൽകിയ എംപി വിദ്യാർത്ഥനിയുടെ വീട് നിർമാണം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഉള്ള സഹായവും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.എസ് എസ എൽ സി ഓൺ ;ലൈൻ പഠനത്തിന് സൗകര്യം ഇല്ലാത്ത കാര്യം ഒരാഴ്ച മുൻപാണ് കുട്ടി സുരേഷ് ഗോപിയെ വിളിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞത്.വഴി ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിലും തന്റെ വീട് പരിസരത്തെ ചെളി നിറഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ നടൻ വരും എന്ന് വിദ്യാർത്ഥിനി ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല.എന്നാൽ ഫോണുമായി അദ്ദേഹം നേരിട്ട് എത്തിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു അറിയിക്കാൻ ആവാത്ത സന്തോഷം.കൊച്ചിയിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ പലഹാരവും അദ്ദേഹം കരുതിയിരുന്നു.പാതി വഴിയിൽ നിലച്ച വീട് നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ തന്റെ ട്രസ്റ്റ് സഹായിക്കും എന്നും ഇ വിവരം പിന്നാലെ അറിയിക്കാം എന്നും പറഞ്ഞാണ് സുരേഷ് ഗോപി മടങ്ങിയത്.

ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന് സൗകര്യം ഇല്ലെന്നു വിളിച്ചു അറിയിച്ച വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് സഹായവുമായി നടനും എംപിയും ആയ സുരേഷ് ഗോപി വീട്ടിൽ എത്തി.ഫോണും പലഹാരവും നൽകിയ എംപി വിദ്യാർത്ഥനിയുടെ വീട് നിർമാണം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഉള്ള സഹായവും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.എസ് എസ എൽ സി ഓൺ ;ലൈൻ പഠനത്തിന് സൗകര്യം ഇല്ലാത്ത കാര്യം ഒരാഴ്ച മുൻപാണ് കുട്ടി സുരേഷ് ഗോപിയെ വിളിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞത്.വഴി ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിലും തന്റെ വീട് പരിസരത്തെ ചെളി നിറഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ നടൻ വരും എന്ന് വിദ്യാർത്ഥിനി ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല.എന്നാൽ ഫോണുമായി അദ്ദേഹം നേരിട്ട് എത്തിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു അറിയിക്കാൻ ആവാത്ത സന്തോഷം.കൊച്ചിയിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ പലഹാരവും അദ്ദേഹം കരുതിയിരുന്നു.പാതി വഴിയിൽ നിലച്ച വീട് നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ തന്റെ ട്രസ്റ്റ് സഹായിക്കും എന്നും ഇ വിവരം പിന്നാലെ അറിയിക്കാം എന്നും പറഞ്ഞാണ് സുരേഷ് ഗോപി മടങ്ങിയത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *