വിവാഹം കഴിഞ്ഞെത്തി മൂന്നാം ദിവസം ഭാര്യയുടെ ശരീരം പരിശോധിക്കണമെന്ന് ഭർത്താവിന്റെവീട്ടുകാർ, ഒടുവിൽ

കന്യക അല്ലെന്നു ആരോപിച്ചു കൊണ്ട് ഭാര്യയെ ഭർത്താവും ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാരും ഉപേക്ഷിച്ചു മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കോലാപൂരിലാണ് സംഭവം ഒരു കുടുംബത്തിലേക് വിവാഹം കഴിഞ്ഞു പോയ സഹോദരിമാർക്കാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് 2020-11-27 ആയിരുന്നു സഹോദരിമാരെ ഒരേ കുടുംബത്തിലേക് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ മൂന്നാം നാൾ കന്യകാ പരിശോധന നടത്തുകയും സഹോദരിമാരിൽ ഒരാൾ കന്യക അല്ല എന്ന് തെളിയുകയുമായിരുന്നു ഇതോടെ ആയിരുന്നു ഭർത്താവിന്റെ മാതാവ് രണ്ടു പേരെയും തിരികെ അവരുടെ വീടുകളിലേക്കു തന്നെ അയച്ചത്.തുടർന്ന് പെൺ കുട്ടികളുടെ വീട്ടുകാർ പോലീസിനെ സമീപിക്കുക ആയിരുന്നു. ഭീഷണിയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത് സംഭവം വിവാദമായതോടെ പോലീസ് സംഭവത്തിൽ ഇടപെടുകയായിരുന്നു. സംവത്തിൽ കേസ് എടുത്തു കൊണ്ട് അനോഷണം ആരംഭിച്ചതായും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

കന്യക അല്ലെന്നു ആരോപിച്ചു കൊണ്ട് ഭാര്യയെ ഭർത്താവും ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാരും ഉപേക്ഷിച്ചു മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കോലാപൂരിലാണ് സംഭവം ഒരു കുടുംബത്തിലേക് വിവാഹം കഴിഞ്ഞു പോയ സഹോദരിമാർക്കാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് 2020-11-27 ആയിരുന്നു സഹോദരിമാരെ ഒരേ കുടുംബത്തിലേക് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ മൂന്നാം നാൾ കന്യകാ പരിശോധന നടത്തുകയും സഹോദരിമാരിൽ ഒരാൾ കന്യക അല്ല എന്ന് തെളിയുകയുമായിരുന്നു ഇതോടെ ആയിരുന്നു ഭർത്താവിന്റെ മാതാവ് രണ്ടു പേരെയും തിരികെ അവരുടെ വീടുകളിലേക്കു തന്നെ അയച്ചത്.തുടർന്ന് പെൺ കുട്ടികളുടെ വീട്ടുകാർ പോലീസിനെ സമീപിക്കുക ആയിരുന്നു. ഭീഷണിയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത് സംഭവം വിവാദമായതോടെ പോലീസ് സംഭവത്തിൽ ഇടപെടുകയായിരുന്നു. സംവത്തിൽ കേസ് എടുത്തു കൊണ്ട് അനോഷണം ആരംഭിച്ചതായും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *