ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് സംഭവം നടന്നത് – ഞെ,ട്ട,ലി,ൽ സിനിമാപ്രേമികൾ

കാർ അ,പ,ക,ട,ത്തി,ൽ മറാത്തി നടി ഈശ്വരി ദേശ്പാണ്ഡെയും കാമുകനും മ,ര,ണ,പ്പെ,ട്ടു. കാർ പുഴയിൽ വീ,ണ,തി,നെ തുടർന്ന് ഡോർ ലോക് ആയി അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇരുവരും മ,രി,ച്ച,ത്. ബാഗാ കല്ലങ്കോട്ട് പാലത്തിൽ നിന്നും നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ പുഴയിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു. ഇരുവരും ദീർഖ നാളായി സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അടുത്തമാസം ഇരുവരുടെയും വിവാഹ നിച്ഛയം നടക്കാൻ ഇരിക്കെ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു അ,പ,ക,ടം. അവധി ആഗോഷികനായി ഇരുവരും സെപ്റ്റംബർ 15 ന് ഗോവയിലേക്ക് പോവുമ്പോൾ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു അ,പ,ക,ടം. നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ പുഴയിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപോർട്ടുകൾ. പുഴയിൽ വീണ കാറിന്റെ ഡോർ ലോക്ക് ആവുകയും പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാതെ അതിൽ കു,ടു,ങ്ങു,ക,യു,മാ,യി,രു,ന്നു.

7 മാണിയോട് ഇരുവരുടെയും മൃ,ത,ദേ,ഹം കണ്ടെടുത്തതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു.കാർ അ,പ,ക,ട,ത്തി,ൽ മറാത്തി നടി ഈശ്വരി ദേശ്പാണ്ഡെയും കാമുകനും മ,ര,ണ,പ്പെ,ട്ടു. കാർ പുഴയിൽ വീ,ണ,തി,നെ തുടർന്ന് ഡോർ ലോക് ആയി അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇരുവരും മ,രി,ച്ച,ത്. ബാഗാ കല്ലങ്കോട്ട് പാലത്തിൽ നിന്നും നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ പുഴയിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു. ഇരുവരും ദീർഖ നാളായി സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അടുത്തമാസം ഇരുവരുടെയും വിവാഹ നിച്ഛയം നടക്കാൻ ഇരിക്കെ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു അ,പ,ക,ടം. അവധി ആഗോഷികനായി ഇരുവരും സെപ്റ്റംബർ 15 ന് ഗോവയിലേക്ക് പോവുമ്പോൾ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു അ,പ,ക,ടം. നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ പുഴയിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപോർട്ടുകൾ. പുഴയിൽ വീണ കാറിന്റെ ഡോർ ലോക്ക് ആവുകയും പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാതെ അതിൽ കു,ടു,ങ്ങു,ക,യു,മാ,യി,രു,ന്നു. 7 മാണിയോട് ഇരുവരുടെയും മൃ,ത,ദേ,ഹം കണ്ടെടുത്തതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *