പരിചയം ഇല്ലാത്ത നമ്പറിൽ നിന്നും വരുന്ന വീഡിയോ കോൾഡുകൾ എടുക്കരുതേ എന്ന് നടൻ അനീഷ് രവി.!!

ഫോണിൽ സേവ് ചെയ്യാത്ത ഒരു നമ്പറിൽ നിന്നാണ് ആർട്ട് ഡയറക്റ്റർ കൂടിയായ അനിലിന് വീഡിയോ കാൾ വരുന്നത്. കാൾ എടുത്തപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി സംസാരിക്കുന്നു. പിന്നിൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു ഞെ ട്ടിപ്പോയി. താരത്തിന്റെ വീഡിയോ ആണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആകുന്നത്. ദയവായി അറിയാത്ത നമ്പറിൽ നിന്നു വീഡിയോ കാൾ എടുക്കരുത് എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പ്രധാനമായും പറയുന്നത് പരിചയമില്ലാത്ത നമ്പറുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫോൺ കാൾ എടുക്കരുത് എന്നാണ്.

ഫോണിൽ സേവ് ചെയ്യാത്ത ഒരു നമ്പറിൽ നിന്നാണ് ആർട്ട് ഡയറക്റ്റർ കൂടിയായ അനിലിന് വീഡിയോ കാൾ വരുന്നത്. കാൾ എടുത്തപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി സംസാരിക്കുന്നു. പിന്നിൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു ഞെ ട്ടിപ്പോയി. താരത്തിന്റെ വീഡിയോ ആണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആകുന്നത്. ദയവായി അറിയാത്ത നമ്പറിൽ നിന്നു വീഡിയോ കാൾ എടുക്കരുത് എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പ്രധാനമായും പറയുന്നത് പരിചയമില്ലാത്ത നമ്പറുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫോൺ കാൾ എടുക്കരുത് എന്നാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *