ആ സ്ത്രീയെ പണ്ടേ അറിയാം.. ഒഴിവാക്കിവിടാനാണ് രമേശിനോട് ഡയറക്ടര്‍ പറഞ്ഞത്.. കൂട്ടുകാരന്‍ പറയുന്നു..

നടൻ രമേശ് വലിയശാലയുടെ മ,ര,ണ,ത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ദു,രൂ,ഹതകൾ പതിയെ ഒഴിയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാര്യയുമായി ഉള്ള പ്രശ്നത്തെ തുടർന്നാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ കാരണം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത സുഹ്യത്തുക്കൾ പറയുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ ഈ കാര്യത്തിൽ ബന്ധുക്കൾ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇതുറപ്പിച്ചാണ് രമേശിന്റെ ആ,ത്മ മിത്രം രാഹുലിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ എത്തിയത് രമേശിന്റെ ആ,ത്മ,ഹ,ത്യ ഉൾകൊള്ളാൻ ആവാത്തത് ആണ് എന്നാണ് രാഹുൽ പറഞ്ഞ്ത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പോലീസ് കണ്ടു പിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ രാഹുൽ രമേശിൻറ്‍റെ രണ്ടാം ഭാര്യയെ പ്ര,തി കൂട്ടിൽ ആക്കുന്ന മൊഴിയാണ് പൊലീസിന് നൽകിയത് രമേശുമായി വർഷങ്ങൾ ആയി പരിചയം രാഹുലിന് ഉണ്ട് എല്ലാ കാര്യവും അതതു രീതിയിൽ അപ്പോൾ തന്നെ പറയുന്ന രമേശ് രണ്ടാം വിവാഹം മാത്രം എന്നോട് സംസാരിച്ചില്ല എന്നോട് എന്നല്ല രമേശിന്റെ അടുത്ത സുഹ്യത്തായ ആരോടും രമേശ് സംസാരിച്ചില്ല രാഹുൽ പറയുന്നു ഈ വാർത്തയുടെ പൂർണ വിവരം അറിയാൻ താഴെ കാണുന്ന വീഡിയോ കാണുക.

നടൻ രമേശ് വലിയശാലയുടെ മ,ര,ണ,ത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ദു,രൂ,ഹതകൾ പതിയെ ഒഴിയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാര്യയുമായി ഉള്ള പ്രശ്നത്തെ തുടർന്നാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ കാരണം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത സുഹ്യത്തുക്കൾ പറയുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ ഈ കാര്യത്തിൽ ബന്ധുക്കൾ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇതുറപ്പിച്ചാണ് രമേശിന്റെ ആ,ത്മ മിത്രം രാഹുലിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ എത്തിയത് രമേശിന്റെ ആ,ത്മ,ഹ,ത്യ ഉൾകൊള്ളാൻ ആവാത്തത് ആണ് എന്നാണ് രാഹുൽ പറഞ്ഞ്ത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പോലീസ് കണ്ടു പിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ രാഹുൽ രമേശിൻറ്‍റെ രണ്ടാം ഭാര്യയെ പ്ര,തി കൂട്ടിൽ ആക്കുന്ന മൊഴിയാണ് പൊലീസിന് നൽകിയത് രമേശുമായി വർഷങ്ങൾ ആയി പരിചയം രാഹുലിന് ഉണ്ട് എല്ലാ കാര്യവും അതതു രീതിയിൽ അപ്പോൾ തന്നെ പറയുന്ന രമേശ് രണ്ടാം വിവാഹം മാത്രം എന്നോട് സംസാരിച്ചില്ല എന്നോട് എന്നല്ല രമേശിന്റെ അടുത്ത സുഹ്യത്തായ ആരോടും രമേശ് സംസാരിച്ചില്ല രാഹുൽ പറയുന്നു ഈ വാർത്തയുടെ പൂർണ വിവരം അറിയാൻ താഴെ കാണുന്ന വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *