മലയാളികളുടെ പ്രിയ നടന് സംഭവിച്ചത്,കണ്ണീരോടെ താരലോകം

മലയാളികളുടെ പ്രിയ നടന് സംഭവിച്ചത്,ക,ണ്ണീ,,രോടെ താരലോകം.നടൻ പട്ടത് ചന്ദ്രൻ അ,ന്ത,രി,ച്ചു.59 വയസ്സായിരുന്നു.തൃശൂർ ചന്ദ്രൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹം ആരോഗ്യ പ്ര,ശ്ന,ങ്ങളെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു.മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അ,ന്ത്യം.സിനിമയിൽ എത്തുന്നതിനു മുമ്പ് നാടക നടൻ എന്ന നിലയിൽ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ ചന്ദ്രൻ കല നിലയം,തിരുവന്തപുരം,അതുല്യ, ഗുരുവായൂർ ഭധുരാ,കൊല്ലം ഐശ്വര്യ ,തൃശൂർ ചിമേയ ,ഓച്ചിറ ഗുരുജി എന്നീ ട്രൂപ്പുകളിൽ സജീവമായിരുന്നു .ബെനീസിലെ വ്യാപാരി എന്ന നാടകത്തിലെ അഭിനയത്തിന് മികച്ച നടനുള്ള 2002 ലെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരുന്നു.പി എൻ മേനോൻ,സത്യൻ അന്തിക്കാട് എന്നീ സംവിധായകരുടെ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു.കല നിലയം എന്ന നാടകാറ്റത്തിലെ അഭിനയത്തിൻ്റെ പ്രകടനം കണ്ടാണ് സത്യൻ അന്തിക്കാട് സിനിമയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത്.രസ തന്ത്രം,ഭാഗ്യ ദേവത ,ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം,പഴശ്ശി രാജ എന്നീ സിനിമകളിലും സീരിയലുകളിമെല്ലാം ശ്രദ്ധേയ വേഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.മലയാളികളുടെ പ്രിയ നടന് സംഭവിച്ചത്,ക,ണ്ണീ,രോടെ താരലോകം.

മലയാളികളുടെ പ്രിയ നടന് സംഭവിച്ചത്,ക,ണ്ണീ,രോ,ടെ താരലോകം.നടൻ പട്ടത് ചന്ദ്രൻ അ,ന്ത,രി,ച്ചു.59 വയസ്സായിരുന്നു.തൃശൂർ ചന്ദ്രൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു.മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അ,ന്ത്യം.സിനിമയിൽ എത്തുന്നതിനു മുമ്പ് നാടക നടൻ എന്ന നിലയിൽ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ ചന്ദ്രൻ കല നിലയം,തിരുവന്തപുരം,അതുല്യ, ഗുരുവായൂർ ഭധുരാ,കൊല്ലം ഐശ്വര്യ ,തൃശൂർ ചിമേയ ,ഓച്ചിറ ഗുരുജി എന്നീ ട്രൂപ്പുകളിൽ സജീവമായിരുന്നു .ബെനീസിലെ വ്യാപാരി എന്ന നാടകത്തിലെ അഭിനയത്തിന് മികച്ച നടനുള്ള 2002 ലെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരുന്നു.പി എൻ മേനോൻ,സത്യൻ അന്തിക്കാട് എന്നീ സംവിധായകരുടെ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു.കല നിലയം എന്ന നാടകാറ്റത്തിലെ അഭിനയത്തിൻ്റെ പ്രകടനം കണ്ടാണ് സത്യൻ അന്തിക്കാട് സിനിമയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത്.രസ തന്ത്രം,ഭാഗ്യ ദേവത ,ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം,പഴശ്ശി രാജ എന്നീ സിനിമകളിലും സീരിയലുകളിമെല്ലാം ശ്രദ്ധേയ വേഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.മലയാളികളുടെ പ്രിയ നടന് സംഭവിച്ചത്,കണ്ണീ,രോ,ടെ താരലോകം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *