പുലിക്ക് പിന്നാലെ പാഞ്ഞ് നാട്ടുകാർ, ഒടുവിൽ സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ?

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പു,ള്ളി,പ്പു,ലി ക,ടി,ച്ചു കൊണ്ടുപോയ 4 വയസ്സുകാരനെ നാട്ടുകാരുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് രക്ഷിച്ചു. ത,ലക്കും പി,ൻ,വശത്തും പ,രി,ക്ക് പറ്റിയ കുട്ടിക്ക് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷകൾ നൽകിയ ശേഷം ആ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും വിട്ടയച്ചു. മുംബൈയിലെ അരീകോളനിയിൽ നയറാഴ്ച വൈകീട്ട് 8.30 മണിയോടെ ആയിരുന്നു സംഭവം 4 വയസ്സുകാരനായ ആയുഷ് യാദവാണ് തലനാരക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടത്. വീടിന്റെ വെളിയിൽ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ കുട്ടിയെ പുലി ആ,ക്ര,മി,ക്കു,ക,യാ,യി,രു,ന്നു. കുട്ടിയെ ക,ടി,ച്ചു പോവുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ട നാട്ടുകാർ ഉടൻ തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ എത്തുകയായിരുന്നു.പു,ലി,യെ ഭ,യ,പ്പെ,ടു,ത്തി കൊണ്ട് കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ ആയിരുന്നു നാട്ടുകാരുടെ ശ്രമം നാട്ടുകാർ ചുറ്റും ആളുകൾ കൂടിയതോടെ പു,ലി കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോവുകയായിരുന്നു.

തലക്ക് മേൽഭാഗത്തും പ,രി,ക്കേറ്റ കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു.മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പു,ള്ളി,പ്പു,ലി ക,ടി,ച്ചു കൊണ്ടുപോയ 4 വയസ്സുകാരനെ നാട്ടുകാരുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് രക്ഷിച്ചു. ത,ലക്കും പി,ൻ,വശത്തും പ,രി,ക്ക് പറ്റിയ കുട്ടിക്ക് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷകൾ നൽകിയ ശേഷം ആ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും വിട്ടയച്ചു. മുംബൈയിലെ അരീകോളനിയിൽ നയറാഴ്ച വൈകീട്ട് 8.30 മണിയോടെ ആയിരുന്നു സംഭവം 4 വയസ്സുകാരനായ ആയുഷ് യാദവാണ് തലനാരക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടത്. വീടിന്റെ വെളിയിൽ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ കുട്ടിയെ പുലി ആ,ക്ര,മി,ക്കു,ക,യാ,യി,രു,ന്നു. കുട്ടിയെ ക,ടി,ച്ചു പോവുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ട നാട്ടുകാർ ഉടൻ തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ എത്തുകയായിരുന്നു. പു,ലി,യെ ഭ,യ,പ്പെ,ടു,ത്തി കൊണ്ട് കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ ആയിരുന്നു നാട്ടുകാരുടെ ശ്രമം നാട്ടുകാർ ചുറ്റും ആളുകൾ കൂടിയതോടെ പു,ലി കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോവുകയായിരുന്നു. തലക്ക് മേൽഭാഗത്തും പ,രി,ക്കേറ്റ കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *