മറ്റൊരു വി,യോ,ഗ,വാ,ർ,ത്ത കൂടി, പ്രിയ നടൻ വിടപറഞ്ഞു… ക,ണ്ണീ,രോ,ടെ സിനിമാലോകം.!!

സിനിമാലോകത്തെ കണ്ണീരിലാക്കി വീണ്ടും ഒരു വി,യോ,ഗ വാർത്തകൂടി വന്നിരിക്കുന്നു. നടൻ രാജാ ബാബു അ,ന്ത,രി,ച്ചു. 60 ഓളം ചിത്രങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ കഥാപാത്രങ്ങളെ താരം അവതരിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോക്യ അവസ്ഥ വളരെ മോ,ശ,മാ,യി,രുന്നു. ഒടുവിൽ നയറാഴ്ച രാത്രിയോടെ മ,ര,ണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു. 64 വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു ടെലിവിഷൻ രംഗത്തും രാജബാബു സജീവമായിരുന്നു വസന്ത കോകില രാത മധു എന്നീ പരമ്പരകളിൽ മികച്ച വേഷങ്ങളായിരുന്നു നടൻ ലഭിച്ചത്. ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ നിരവധി ആരാധകരെ രാജബാബു സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ‘അമ്മ എന്ന പരമ്പരയിലെ പ്രകടനത്തിന് 2005 ലെ നന്തി അവാർഡും ഇദ്ദേഹത്തെ തേടി എത്തി.

പ്രിയ താരത്തിന് ആ,ദ,രാ,ഞ്ജ,ലി,ക,ൾ.സിനിമാലോകത്തെ കണ്ണീരിലാക്കി വീണ്ടും ഒരു വി,യോ,ഗ വാർത്തകൂടി വന്നിരിക്കുന്നു. നടൻ രാജാ ബാബു അ,ന്ത,രി,ച്ചു. 60 ഓളം ചിത്രങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ കഥാപാത്രങ്ങളെ താരം അവതരിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോക്യ അവസ്ഥ വളരെ മോ,ശ,മാ,യി,രുന്നു. ഒടുവിൽ നയറാഴ്ച രാത്രിയോടെ മ,ര,ണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു. 64 വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു ടെലിവിഷൻ രംഗത്തും രാജബാബു സജീവമായിരുന്നു വസന്ത കോകില രാത മധു എന്നീ പരമ്പരകളിൽ മികച്ച വേഷങ്ങളായിരുന്നു നടൻ ലഭിച്ചത്. ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ നിരവധി ആരാധകരെ രാജബാബു സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ‘അമ്മ എന്ന പരമ്പരയിലെ പ്രകടനത്തിന് 2005 ലെ നന്തി അവാർഡും ഇദ്ദേഹത്തെ തേടി എത്തി. പ്രിയ താരത്തിന് ആ,ദ,രാ,ഞ്ജ,ലി,ക,ൾ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *