ദിലീപിന്റെ വീട്ടിൽ നാടകീയ സംഭവം; ഇത് കണ്ടോ? നടുക്കം മാറാതെ കാവ്യയും മീനാക്ഷിയും.!!

ദിലീപിന്റെ വീട്ടിൽ നാടകീയ സംഭവം; ഇത് കണ്ടോ? നടുക്കം മാറാതെ കാവ്യയും മീനാക്ഷിയും.!!സിനിമാ നടൻ ദിലീപിന്‍റെ വീട്ടിൽ അ,തി,ക്ര,മി,ച്ച് കയറി ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുകയും. വീട്ടുകാരെ അ,സ,ഭ്യം പറയുകയും. ചെയ്ത ആൾ പിടിയിൽ. തൃശൂർ നടത്തറ കൊഴുക്കുള്ളി, ഉഷസ് വീട്ടിൽ വിമൽ വിജയ് (31) ആണ് ആലുവ പോലീസിന്‍റെ പിടിയിലായത്. കഴിഞ്ഞ 5 ന് ആണ് .സംഭവം. ദിലീപിനെ കാണാനെത്തിയ ഇയാൾ ഗെയിറ്റ് ചാടികടന്ന് പ്ര,ശ്ന,ങ്ങ,ൾ സൃ,ഷ്ടി,ക്കു,ക,യാ,യി,രു,ന്നു. ആളുകൾ കൂടിയപ്പോൾ ഓടിരക്ഷപ്പെട്ടു.

അങ്കമാലിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ച ഒട്ടോറിക്ഷയിലാണ് ഇയാൾ വന്നതും തിരിച്ച് പോയതും.സിനിമാ നടൻ ദിലീപിന്‍റെ വീട്ടിൽ അ,തി,ക്ര,മി,ച്ച് കയറി ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുകയും. വീട്ടുകാരെ അ,സ,ഭ്യം പറയുകയും. ചെയ്ത ആൾ പിടിയിൽ. തൃശൂർ നടത്തറ കൊഴുക്കുള്ളി, ഉഷസ് വീട്ടിൽ വിമൽ വിജയ് (31) ആണ് ആലുവ പോലീസിന്‍റെ പിടിയിലായത്. കഴിഞ്ഞ 5 ന് ആണ് .സംഭവം. ദിലീപിനെ കാണാനെത്തിയ ഇയാൾ ഗെയിറ്റ് ചാടികടന്ന് പ്ര,ശ്ന,ങ്ങ,ൾ സൃ,ഷ്ടി,ക്കു,ക,യാ,യി,രു,ന്നു. ആളുകൾ കൂടിയപ്പോൾ ഓടിരക്ഷപ്പെട്ടു. അങ്കമാലിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ച ഒട്ടോറിക്ഷയിലാണ് ഇയാൾ വന്നതും തിരിച്ച് പോയതും.ദിലീപിന്റെ വീട്ടിൽ നാടകീയ സംഭവം; ഇത് കണ്ടോ? നടുക്കം മാറാതെ കാവ്യയും മീനാക്ഷിയും.!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *