താമരശ്ശേരി ചുരത്തില്‍ നിന്ന് കൊ,ക്ക,യിലേക്കു തെ,റി,ച്ചു വീണ് യുവതി, ഒടുവില്‍…

താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ സ്കൂട്ടർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് കൊ,ക്ക,യി,ലേ,ക്ക് തെ,റി,ച്ചു. തെ,റി,ച്ചു വീ,ണ യുവതി അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു മന്ദവാടി കോടതിയിൽ ജോലി കഴിഞ്ഞു ചെമ്പുകടവിലേക്ക് വരുകയായിരുന്നു ഒന്നാവളവിന് താഴെ സ്കൂട്ടറുമായി 30 അടി താഴ്ചയിലേക്ക് മ,റി,യു,ക,യായിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകീട്ട് 7 മണിയോടെ ആണ് സംഭവം. ഇരുട്ടായതിനാൽ അ,പ,ക,ടം ആരും അറിഞ്ഞില്ല റബ്ബർ തോട്ടത്തിലെ നിന്നും ക,ല്ലു,ക,ൾ പെ,റു,ക്കി റോഡിലേക്ക് എ,റി,ഞ്ഞു യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധനേടാൻ യുവതി ശ്രമിച്ചു എങ്കിലും നടന്നില്ല അവസാനം വള്ളികളിൽ തൂങ്ങി പിടിച്ച റോഡിൽ എത്തി യാത്രക്കാരെ നിർത്തി വിവരം പറഞ്ഞതോടെ ബന്ധുക്കളെ വിളിച്ചു കൂടെ വിടുകയായിരുന്നു, അ,പ,ക,ട,ത്തി,ൽ,പ്പെ,ട്ട സ്കൂട്ടർ ഇന്നലെ രാവിലെ ആയിരുന്നു മുകളിൽ എത്തിച്ചത്
.

താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ സ്കൂട്ടർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് കൊ,ക്ക,യി,ലേ,ക്ക് തെ,റി,ച്ചു. തെ,റി,ച്ചു വീ,ണ യുവതി അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു മന്ദവാടി കോടതിയിൽ ജോലി കഴിഞ്ഞു ചെമ്പുകടവിലേക്ക് വരുകയായിരുന്നു ഒന്നാവളവിന് താഴെ സ്കൂട്ടറുമായി 30 അടി താഴ്ചയിലേക്ക് മ,റി,യു,ക,യായിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകീട്ട് 7 മണിയോടെ ആണ് സംഭവം. ഇരുട്ടായതിനാൽ അ,പ,ക,ടം ആരും അറിഞ്ഞില്ല റബ്ബർ തോട്ടത്തിലെ നിന്നും ക,ല്ലു,ക,ൾ പെ,റു,ക്കി റോഡിലേക്ക് എ,റി,ഞ്ഞു യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധനേടാൻ യുവതി ശ്രമിച്ചു എങ്കിലും നടന്നില്ല അവസാനം വള്ളികളിൽ തൂങ്ങി പിടിച്ച റോഡിൽ എത്തി യാത്രക്കാരെ നിർത്തി വിവരം പറഞ്ഞതോടെ ബന്ധുക്കളെ വിളിച്ചു കൂടെ വിടുകയായിരുന്നു, അ,പ,ക,ട,ത്തി,ൽ,പ്പെ,ട്ട സ്കൂട്ടർ ഇന്നലെ രാവിലെ ആയിരുന്നു മുകളിൽ എത്തിച്ചത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *