തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും യുവാവിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി യുവതി ചെയ്തത് കണ്ടോ.?

അടിമാലിയിൽ യുവാവിനെ നേരെ യുവതിയുടെ ആ,സി,ഡ് ആ,ക്ര,മ,ണം യുവതി അറസ്റ്റിൽ അടിമാലി സ്വദേശി ഷീബയാണ് അറസ്റ്റിലായത്. പ്രണയം നിരസിച്ചതിനാണ് യുവാവിനെ യുവതി ആ,ക്ര,മി,ച്ച,ത് എന്ന് പോലീസ് അറീച്ചു. തിരുവനന്തപുരം പൂജപ്പുര സ്വദേശി അരുൺ കുമാറിനെ ആയിരുന്നു ആ,ക്ര,മി,ച്ചത്. യുവാവിന്റെ ഒരു കണ്ണിന്റെ കാ,ഴ്ച ന,ഷ്ട്ട,പെ,ട്ടു ആ,ക്ര,മ,ണ,ത്തി,നി,ടെ യുവതിയുടെ ശ,രീ,ര,ത്തും ആ,സി,ഡ് വീണ് പൊ,ള്ള,ലേ,റ്റു. വിവാഹിതയും രണ്ടു കുട്ടികളുടെ അമ്മയുമാണ് ഷീബ. സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പരിചയപ്പെട്ട ഇരുവരും തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഷീബ വിവാഹിതയാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ അരുൺ വിവാഹത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് തിരുവന്തപുരത്തു നിന്നും ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അടിമാലിയിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയായിരുന്നു ആ,ക്ര,മ,ണം നടത്തിയത്.

അടിമാലിയിൽ യുവാവിനെ നേരെ യുവതിയുടെ ആ,സി,ഡ് ആ,ക്ര,മ,ണം യുവതി അറസ്റ്റിൽ അടിമാലി സ്വദേശി ഷീബയാണ് അറസ്റ്റിലായത്. പ്രണയം നിരസിച്ചതിനാണ് യുവാവിനെ യുവതി ആ,ക്ര,മി,ച്ച,ത് എന്ന് പോലീസ് അറീച്ചു. തിരുവനന്തപുരം പൂജപ്പുര സ്വദേശി അരുൺ കുമാറിനെ ആയിരുന്നു ആ,ക്ര,മി,ച്ചത്. യുവാവിന്റെ ഒരു കണ്ണിന്റെ കാ,ഴ്ച ന,ഷ്ട്ട,പെ,ട്ടു ആ,ക്ര,മ,ണ,ത്തി,നി,ടെ യുവതിയുടെ ശ,രീ,ര,ത്തും ആ,സി,ഡ് വീണ് പൊ,ള്ള,ലേ,റ്റു. വിവാഹിതയും രണ്ടു കുട്ടികളുടെ അമ്മയുമാണ് ഷീബ. സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പരിചയപ്പെട്ട ഇരുവരും തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഷീബ വിവാഹിതയാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ അരുൺ വിവാഹത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് തിരുവന്തപുരത്തു നിന്നും ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അടിമാലിയിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയായിരുന്നു ആ,ക്ര,മ,ണം നടത്തിയത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *