അമ്ബരന്ന് പോലീസ് – പോലീസ് എത്തിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച

അമ്ബരന്ന് പോലീസ് – പോലീസ് എത്തിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച ബീഹാർ സ്വദേശിയെ വീട്ടിൽ കേ,റി വെ,ട്ടി,ക്കൊ,ന്ന,ത് മകളുടെ ആണ് സഹപാഠികൾ തന്നെ എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തൽ പിതാവിൽ നിന്നും ഉള്ള ലൈം,ഗി,ക പീ,ഡ,നം സ,ഹി,ക്കാ,ൻ കഴിയാതെ സഹപാഠികളെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയായിരുന്നു ഈ പെണ്കുട്ടി, കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ മകൾ ഈ കാര്യം പോലീസിനോട് വെളിപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞു. പെൺ കുട്ടി ഉൾപ്പെടെ 4 പേര് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ പോലീസ് ക,സ്റ്റ,ഡി,യി,ൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത്.

സെക്ക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരൻ ആയ ദീപക് ദീപക് കുമാർ സിങ്ങിന് നാല്പത്തി ആറ് വയസ് .ഇയാളെയാണ് തിങ്കളാഴ്ച വീട്ടിൽ കൊ,ല്ല,പ്പെ,ട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.ദീപകിന്റെ രണ്ടാം ഭാര്യ സ്വദേശത്തു പോയ തിങ്കളാഴ്ച മദ്യ ലഹരിയിൽ ദീപക് പീ,ഡ,ന ശ്രമം തുടർന്നപ്പോൾസുഹ്യത്തുക്കളെ വിളിച്ചു വരുത്തുക ആയിരുന്നു പെൺകുട്ടി.ഇതിനു ശേഷം സുഹ്യത്തുക്കൾ പിതാവിനെ ആ,ക്ര,മി,ക്കു,ക,യും കൊ,ല,പ്പെ,ടു,ത്തു,ക,യും ചെയ്യുക ആയിരുന്നു എന്ന് ഇവർ പോലീസിൽ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.അമ്ബരന്ന് പോലീസ് – പോലീസ് എത്തിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച ബീഹാർ സ്വദേശിയെ വീട്ടിൽ കേ,റി വെ,ട്ടി,ക്കൊ,ന്ന,ത് മകളുടെ ആണ് സഹപാഠികൾ തന്നെ എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തൽ പിതാവിൽ നിന്നും ഉള്ള ലൈം,ഗി,ക പീ,ഡ,നം സ,ഹി,ക്കാ,ൻ കഴിയാതെ സഹപാഠികളെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയായിരുന്നു ഈ പെണ്കുട്ടി, കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ മകൾ ഈ കാര്യം പോലീസിനോട് വെളിപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞു. പെൺ കുട്ടി ഉൾപ്പെടെ 4 പേര് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ പോലീസ് ക,സ്റ്റ,ഡി,യി,ൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത്.

സെക്ക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരൻ ആയ ദീപക് ദീപക് കുമാർ സിങ്ങിന് നാല്പത്തി ആറ് വയസ് .ഇയാളെയാണ് തിങ്കളാഴ്ച വീട്ടിൽ കൊ,ല്ല,പ്പെ,ട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.ദീപകിന്റെ രണ്ടാം ഭാര്യ സ്വദേശത്തു പോയ തിങ്കളാഴ്ച മദ്യ ലഹരിയിൽ ദീപക് പീ,ഡ,ന ശ്രമം തുടർന്നപ്പോൾസുഹ്യത്തുക്കളെ വിളിച്ചു വരുത്തുക ആയിരുന്നു പെൺകുട്ടി.ഇതിനു ശേഷം സുഹ്യത്തുക്കൾ പിതാവിനെ ആ,ക്ര,മി,ക്കു,ക,യും കൊ,ല,പ്പെ,ടു,ത്തു,ക,യും ചെയ്യുക ആയിരുന്നു എന്ന് ഇവർ പോലീസിൽ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *