അമേരിക്കയിൽ മുറിയിൽ ഉറങ്ങി കിടന്ന മലയാളിയായ 19 കാരിക്ക് സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ?

അമേരിക്കയിൽ മലയാളി പെൺകുട്ടി വെ,ടി,യേ,റ്റ്, മ,രി,ച്ചു. തിരുവല്ല സ്വദേഷി മറിയം സൂസൻ ആണ് കൊ,ല്ല,പ്പെ,ട്ട,ത്. മോൺഖോമെറിലാണ് സംഭവം. ഇടപ്പള്ളി പറമ്പിൽ ബോബൻ ബിൻസി ദമ്പതികളുടെ മകളാണ്. അലമാമയുടെ തലസ്ഥാനമായ. മോൺഖോമാറിയിലെ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചായിരുന്നു സംഭവം. ഉറങ്ങുന്നതിനിടെ ആയിരുന്നു 19 കാരിയായ മറിയം സൂസണിന് വെ,ടി,യേ,ൽ,ക്കു,ന്ന,ത്. അപ്പാർട്ട് മെന്റിലെ മുകളിലെ നിലയിൽ താമസിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ തോ,ക്കി,ൽ നിന്നാണ് വെ,ടി,യേ,റ്റ,ത് ഫ്ലോർ തുളച്ചെത്തിയ വെ,ടി,യു,ണ്ട ആയിരുന്നു ആ യുവതിയുടെ ജീ,വ,ൻ എ,ടു,ത്ത,ത്. സംഭവത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ ഇതുവരെ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല. നേരത്തെ ഗള്ഫിലായിരുന്ന മറിയം സൂസൻ 4 മാസം മുമ്പാണ് അമേരിക്കയിൽ എത്തിയത്. മൃ,ത,ദേ,ഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും.

അമേരിക്കയിൽ മലയാളി പെൺകുട്ടി വെ,ടി,യേ,റ്റ്, മ,രി,ച്ചു. തിരുവല്ല സ്വദേഷി മറിയം സൂസൻ ആണ് കൊ,ല്ല,പ്പെ,ട്ട,ത്. മോൺഖോമെറിലാണ് സംഭവം. ഇടപ്പള്ളി പറമ്പിൽ ബോബൻ ബിൻസി ദമ്പതികളുടെ മകളാണ്. അലമാമയുടെ തലസ്ഥാനമായ. മോൺഖോമാറിയിലെ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചായിരുന്നു സംഭവം. ഉറങ്ങുന്നതിനിടെ ആയിരുന്നു 19 കാരിയായ മറിയം സൂസണിന് വെ,ടി,യേ,ൽ,ക്കു,ന്ന,ത്. അപ്പാർട്ട് മെന്റിലെ മുകളിലെ നിലയിൽ താമസിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ തോ,ക്കി,ൽ നിന്നാണ് വെ,ടി,യേ,റ്റ,ത് ഫ്ലോർ തുളച്ചെത്തിയ വെ,ടി,യു,ണ്ട ആയിരുന്നു ആ യുവതിയുടെ ജീ,വ,ൻ എ,ടു,ത്ത,ത്. സംഭവത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ ഇതുവരെ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല. നേരത്തെ ഗള്ഫിലായിരുന്ന മറിയം സൂസൻ 4 മാസം മുമ്പാണ് അമേരിക്കയിൽ എത്തിയത്. മൃ,ത,ദേ,ഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *