അച്ഛന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ പന്തികേട് തോന്നിയ മക്കൾ ഒടുവിൽ അച്ഛനെ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത്എ ത്തിച്ചപ്പോൾ.!!

എന്റെ അയല്പക്കത് ഒരാളുണ്ട് ചന്ദ്രേട്ടൻ ഇപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒരു 75 വയസ്സുണ്ടാവും പുള്ളിക്കാരന്റെ 60 ആം വയസ്സിലാണ് ശാന്ത ചേച്ചി മ,രി,ക്കു,ന്ന,ത്. അത് വളരെ പെട്ടന്നുള്ള ഒരു മ,ര,ണ,മാ,യി,രു,ന്നു ഒരു ഉച്ചക്ക് ഊണ് കഴിച്ചു കടന്ന ശാന്ത ചേച്ചി പിന്നീട് എന്നീട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ വിവരം അറിഞ്ഞു ചെല്ലുമ്പോൾ ചന്ദ്രേട്ടൻ നിർവികരനായ ഒരു കുടുംബനാഥനായി. അകത്തേക്ക് ചെല്ല് അവൾ അകത്തുണ്ട് ഒന്നും പറയാതെ പോയി അവൾ എന്നൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്ന് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. മക്കൾ എല്ലാവരും എത്തി ചുറ്റും ഇരുന്നു ക,ര,യു,മ്പോ,യും ചന്ദ്രേട്ടൻ ഇടക്ക് ഇടക്ക് വന്നു നോക്കും. ഇടക്ക് നെറ്റിയിൽ ഒന്ന് തലോടും ദ,ഹി,പ്പി,ക്കാ,ൻ എടുത്തപ്പോഴും ആ മനുഷ്യൻ ഒന്ന് ക,ര,ഞ്ഞ,ത് പോലും ഇല്ല.

എല്ലാം കഴുഞ്ഞു എല്ലാവരും പോയി ചന്ദ്രേട്ടനും വേടപ്പെട്ടവരും മാത്രമായി വീട്ടിൽ വൈകുന്നേരം എല്ലാവരും നിർബന്ധിച്ചു കുറച്ചു കഞ്ഞി കുടിച്ചു. നേരത്തെ കിടക്കാൻ പോയി അപ്പോൾ ആ മുറിയിൽ കേറി ഒരു നിമിഷത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൽ വല്ലാത്തൊരു ശൂ,ന്യ,ത നിറഞ്ഞു ഇനി എന്റെ ചാരത്തു കിടക്കാൻ അവൾ ഇല്ലല്ലോ എന്ന ശൂ,ന്യ,ത.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *