സ്ത്രീകൾ ചേർന്ന് ഇയാളെ ചെയ്തത് കണ്ടോ , നടു ക്കം മാറാതെ നാട്ടുകാർ.!!

4 ഉം 5 ഉം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ പീ,ഡി,പ്പി,ച്ച യുവാവിനെ നടുറോട്ടിൽ ഇട്ട് യുവതികളും കുട്ടികളും ചേർന്ന് ത,ല്ലി ച,ത,ച്ചു. സംഭവം നടന്നത് വിശാഖപട്ടണത്തിൽ ആയിരുന്നു. സന്നത സം,ഘ,ടനയുടെ മറവിൽ പെൺ കുട്ടികളെ ശ,ല്യം ചെയ്ത ആളെ ആയിരുന്നു സ്ത്രീകളും പെണ്കുട്ടികളും ചേർന്ന് നാടു റോട്ടിൽ ഇട്ട് ത,ല്ലി,യ,ത്. വിശകപട്ടണത്തിലെ മൽക്കാഭുരം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് സംഭവം. 4 ഉം 5 ലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ പഠനഉപകരണങ്ങൾ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് സന്നത സം,ഘടനാ പ്രവർത്തകർ ചൂ,ഷ,ണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ സ്ത്രീകൾ വെറുതെ വിട്ടില്ല. നാടു റോട്ടിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ കൈ,കാ,ര്യം ചെയ്തു. പോ,ക്സോ വകുപ്പ് പ്രകാരം ഇയാളെ പിന്നീട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

സഹായ വക്താനം ചെയ്തുകൊണ്ട് 9 ഉം 10 ഉം വയസ്സുള്ള പെൺ കുട്ടികളെ ശ,ല്യം ചെയ്ത “ചിന്നറാവൂ” എന്ന ആളെ ആയിരുന്നു യുവതികൾ ചേർന്ന് ത,ല്ലി,യ,ത്. നല്ല രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം ആയിരുന്നു ഇയാളെ സ്ത്രീകൾ പൊലീസിന് കൈമാറിയത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *