തലവേദന മാറാൻ ആൾദൈവത്തെ കണ്ട യുവതിക്ക് സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ? നടുക്കം മാറാതെ വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും.!!

തലവേദന സുഖപ്പെടുത്താൻ ആൾ ദൈവത്തെ കണ്ട യുവതിക്ക് ദാ,രു,ണാ,ദ്യം ആൾ ദൈവം ശക്തമായി ത,ല,ക്ക്, അടിച്ചതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു യുവതി മ,ര,ണ,പ്പെ,ട്ട,ത്. കർണ്ണാടകയിലെ ഹാസൻ ജില്ലയിലാണ് ഞെ,ട്ടിക്കുന്ന സംഭവം നടന്നത്. ഖോവർധനഹള്ളി സ്വദേശിയായ 37 വയസ്സുകാരിയായ പർവതിയായിരുന്നു കൊ,ല്ല,പ്പെ,ട്ട,ത്. രണ്ടുമാസമായി പാർവതിക്ക് തലവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു ആശുപത്രിയിൽ കാണിച്ചു എങ്കിലും ഒന്നും ഇല്ല എന്നായിരുന്നു ഡോക്ടറുടെ മറുപടി. ഇത് അറിഞ്ഞ ബന്ധുക്കളിൽ ഒരാൾ ആയിരുന്നു പാർവതിയെ ആൾ ദൈവത്തിന് അടുത്ത് എത്തിച്ചത്. ആദ്യ ദിവസം ഒരു നാരങ്ങ നൽകി ഇവരെ മടക്കി അയച്ചു. മറ്റൊരു ദിവസം വീണ്ടും എത്തിയ പാർവതിയെ ചികിത്സക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് വടിയെടുത്തു ത,ല,യി,ലും, ശരീരത്തിലും ശക്തമായി അടിക്കുകയായിരുന്നു. മ,ർ,ദ്ദ,ന,മേ,റ്റ കു,ഴഞ്ഞു, വീ,ണ പാർവതിയെ ഉടൻ തൊട്ടടുത്ത ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു എങ്കിലും മ,രി,ച്ചി,രു,ന്നു.

തലവേദന സുഖപ്പെടുത്താൻ ആൾ ദൈവത്തെ കണ്ട യുവതിക്ക് ദാ,രു,ണാ,ദ്യം ആൾ ദൈവം ശക്തമായി ത,ല,ക്ക്, അടിച്ചതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു യുവതി മ,ര,ണ,പ്പെ,ട്ട,ത്. കർണ്ണാടകയിലെ ഹാസൻ ജില്ലയിലാണ് ഞെ,ട്ടിക്കുന്ന സംഭവം നടന്നത്. ഖോവർധനഹള്ളി സ്വദേശിയായ 37 വയസ്സുകാരിയായ പർവതിയായിരുന്നു കൊ,ല്ല,പ്പെ,ട്ട,ത്. രണ്ടുമാസമായി പാർവതിക്ക് തലവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു ആശുപത്രിയിൽ കാണിച്ചു എങ്കിലും ഒന്നും ഇല്ല എന്നായിരുന്നു ഡോക്ടറുടെ മറുപടി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *