താലി കെട്ടിയ ഉടനെ വിവാഹ മണ്ഡപത്തിൽ വച്ച് വരൻ ചെയ്തത് കണ്ടോ?

വിവാഹ വേദിയിൽ നിന്നുള്ള വിഡിയോകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ ശ്രദ്ധ നേടാറുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഒരു വീഡിയോയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോൾ വയറൽ ആവുന്നത്. വിവാഹ വേദിയിൽ വെച്ച് വധുവിനെ ചുമ്പിക്കുന്ന വധുവിന്റെ വീഡിയോയാണ് ഇത് ചുമ്പിക്കുന്നത് അബൂർവ്വമായ കാര്യമല്ലെങ്കിലും ഇത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. വധുവിനെ ശക്തമായി പിടിച്ചു ദീർഖനേരത്തേക്ക് ചുമ്പിക്കുകയായിരുന്നു വരൻ. കുറെ ആളുകൾ കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും അവർ ചുമ്പനം നിർത്തിയില്ല. ഈ വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശ്രദ്ധനേടുന്നത്. മാല ചാർത്തിയ ശേഷം ആരോ വരനോട് ചുമ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.

വിവാഹ വേദിയിൽ നിന്നുള്ള വിഡിയോകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ ശ്രദ്ധ നേടാറുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഒരു വീഡിയോയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോൾ വയറൽ ആവുന്നത്. വിവാഹ വേദിയിൽ വെച്ച് വധുവിനെ ചുമ്പിക്കുന്ന വധുവിന്റെ വീഡിയോയാണ് ഇത് ചുമ്പിക്കുന്നത് അബൂർവ്വമായ കാര്യമല്ലെങ്കിലും ഇത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. വധുവിനെ ശക്തമായി പിടിച്ചു ദീർഖനേരത്തേക്ക് ചുമ്പിക്കുകയായിരുന്നു വരൻ. കുറെ ആളുകൾ കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും അവർ ചുമ്പനം നിർത്തിയില്ല. ഈ വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശ്രദ്ധനേടുന്നത്. മാല ചാർത്തിയ ശേഷം ആരോ വരനോട് ചുമ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *