ക്രിസ്ത്മസ് ആഘോഷിക്കാൻ ഹയ മോൾ വീട്ടിൽ എത്തിയില്ല, സംഭവിച്ചതറിഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് കൂട്ടുകാർ.!!

പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു മാതാവിന്റെ കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന 4 ആം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി പിക്ക് അപ്പ് വാൻ ഇ,ടി,ച്ചു മ,രി,ച്ചു. ഗുരുവായൂർ മുസ്‌ലിയാർ വീട്ടിൽ റഹീമിന്റെ മകളാണ് മാതാവിന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെ മ,രി,ച്ച,ത്. തൃശ്ശൂർ കുറ്റിപ്പുറം സംസ്ഥാനപാതയിൽ ചങ്ങനംകുളത്തായിരുന്നു അ,പ,ക,ടം. തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നും ചങ്ങനം കുളത്തിലെ ബാങ്കിലേക്ക് പണവുമായി പോവുകയായിരുന്ന പിക്ക് അപ്പ് വാൻ സ്കൂട്ടറിന്റെ പിന്നിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. റോഡിലേക്ക് തെ,റി,ച്ചു വീ,ണ ഇരുവരെയും നാട്ടുകാർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു എങ്കിലും “ഹയ” എന്ന കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. സുനീറ പരിക്കുകളോട് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് . നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യാത്ഥിനിയാണ് ഹയ.

പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു മാതാവിന്റെ കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന 4 ആം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി പിക്ക് അപ്പ് വാൻ ഇ,ടി,ച്ചു മ,രി,ച്ചു. ഗുരുവായൂർ മുസ്‌ലിയാർ വീട്ടിൽ റഹീമിന്റെ മകളാണ് മാതാവിന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെ മ,രി,ച്ച,ത്. തൃശ്ശൂർ കുറ്റിപ്പുറം സംസ്ഥാനപാതയിൽ ചങ്ങനംകുളത്തായിരുന്നു അ,പ,ക,ടം. തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നും ചങ്ങനം കുളത്തിലെ ബാങ്കിലേക്ക് പണവുമായി പോവുകയായിരുന്ന പിക്ക് അപ്പ് വാൻ സ്കൂട്ടറിന്റെ പിന്നിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. റോഡിലേക്ക് തെ,റി,ച്ചു വീ,ണ ഇരുവരെയും നാട്ടുകാർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു എങ്കിലും “ഹയ” എന്ന കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. സുനീറ പരിക്കുകളോട് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് . നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യാത്ഥിനിയാണ് ഹയ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *