എറണാകുളം പറവൂരിൽ 22 കാരി ചേച്ചിയെ ജീ,വ,നോ,ടെ ഇ,ല്ലാ,താ,ക്കി,യ,തിന്റെ കാരണം കേട്ടോ? നടുങ്ങി കേരളക്കര

വടക്കൻ പറവൂരിലെ വിസ്മയ കൊ,ല,പാ,ത,ക,ത്തി,ൽ പ്രതിയായ സഹോദരി ജിത്തുവിന്റെ മൊഴി എല്ലാവരെയും ഞെ,ട്ടി,ക്കു,ന്ന,ത്. സ്വന്തം സഹോദരിയെ ക്രൂ,ര,മാ,യി കൊ,ന്ന,ത് അച്ഛനും അമ്മയും വിസ്മയക്ക് അധിക സ്നേഹം കൊടുക്കുന്നു എന്ന ധാരണയിലാണ്. സഹോദരിയെയാണ് വീട്ടിൽ എല്ലാവര്ക്കും ഇഷ്ട്ടം എന്നും തനിക്ക് അവഗണന നേരിട്ടു എന്നും ജിത്തു പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു. മാതാപിതാക്കൾ വിസ്മയക്ക് മാത്രം പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങി നൽകാറുണ്ട് എന്നും ഇതിന്റെ പേരിൽ വീട്ടിൽ വ,ഴ,ക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്നും ജിത്തു പറയുന്നു. വിസ്മയ മ,രി,ച്ച ദിവസം ജിത്തു വിസ്മയയുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ വ,ലി,ച്ചു കീ,റി. സഹോദരിയുമായി വാ,ക്ക് ത,ർ,ക്കം ഉണ്ടായി.

തുടർന്ന് ജിത്തു ക,ത്തി,യെ,ടു,ത്തു വിസ്മയയെ കു,ത്തി ക,ത്തി,കൊ,ണ്ട് നേരെ വീശിയപ്പോൾ വിസ്മയയുടെ കയ്യിലും നെഞ്ചിലും മു,റി,വ് പറ്റി പിടിവലിക്കിടയിൽ ജിത്തുവിന്റെ കയ്യിലും മു,റി,വ് ഏറ്റിരുന്നു. എന്നാൽ കു,ത്തേ,റ്റ,തോ,ടെ തളർന്ന വിസ്മയ കട്ടിലിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ വിസ്മയയുടെ കാ,ലി,നും ത,ല,ക്കും അ,ടി,ച്ചു എന്ന് ജിത്തു പോലീസിനോട് സമ്മതിച്ചു. പിന്നാലെ മണ്ണണ ഒ,ഴി,ച്ചു. ഒരു തു,ണി ക,ത്തി,ച്ചു കൊണ്ട് ഒരു റൂമിലേയ്ക്ക് ഇ,ട്ടു ഓ,ടി ര,ക്ഷ,പെ,ടാ,ൻ ശ്രമിച്ച വിസ്മയയെ അതിലേക്ക് പി,ടി,ച്ചി,ട്ടു. ശേഷം വസ്ത്രം മാറ്റി ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞ മൊഴി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *