മകൾക്കു രണ്ടാനച്ഛനെ കല്യാണം കഴിക്കണം,ഇതിനു യുവതി ചെയ്‌തത്‌ കണ്ടോ.!!

38 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീയുടെ കൊ,ല,പാ,ത,ക,ത്തി,ൽ 21 വയസ്സുക്കാരിയ സ്ത്രീ അറസ്റ്റിൽ അമ്മയെ ഇല്ലാതാക്കിയ ശേഷം രണ്ടാണ് അച്ഛനെ വിവാഹം കഴിച്ചു ഒരുമിച്ചു ജീവിക്കാൻ ആയിരുന്നു മകളുടെ ലക്ഷ്യം രണ്ടാൻ അച്ഛന്റെ സഹായത്തോടെ ആയിരുന്നു യുവതി അമ്മയെ കൊ,ല,പ്പെ,ടു,ത്തി,യ,ത്. കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംഭവം. അവസാന വർഷ വിദ്യാർത്ഥിയായ. യുവിക ,അർച്ചന റെഡിയെ കൊ,ല,പ്പെ,ടു,ത്തു,ക,യാ,യി,രു,ന്നു. യുവികയും അർച്ചനയുടെ രണ്ടാം ഭർത്താവുമായ നവീനും ചേർന്നാണ്. കൊ,ല,പാ,ത,കം നടത്തിയത്. കാറിൽ വരുമ്പോൾ അർച്ചനയെ ഇരുവരും ചേർന്ന് ആ,ക്ര,മി,ക്കു,ക,യാ,യി,രു,ന്നു. കുറച്ചു കാലങ്ങളായി അർച്ചനയും നവീനും അകന്നു കഴിയുകയായിരുന്നു. മകൾ യുവിക രണ്ടാന് അച്ഛന്റെ ഒപ്പം ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ ബന്ധത്തെ അർച്ചന എതിർത്തു അർച്ചനയുമായുള്ള ബന്ധം വേർപ്പെടുത്തിയ ശേഷം യുവികയെ വിവാഹം കഴിച്ചു ജീവിക്കാൻ ആയിരുന്നു നവീന്റെ പദ്ധതി.

നവംബർ അവസാന ആഴ്ചയിൽ നവീൻ എതിരെ അർച്ചന പോ,ലീ,സി,ൽ പ,രാ,തി നൽകി. ഇതാണ് പ്ര,ഗോ,ബ,ന,ത്തി,ന് കാരണമായത് എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. അർച്ചനയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നവീനുമായി യുവിക കൂ,ഡാ,ലോ,ച,ന നടത്തിയിരുന്നു. അർച്ചനയുടെ ആദ്യ വിവാഹത്തിലെ മകളാണ് യുവിക സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടത്തിലും നവീനും യുവികയും ആ,ർ,ഭാ,ട,ത്തോ,ടെ ആയിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *