4 മക്കൾ ചേർന്ന് 93 വയസുള്ള അമ്മയോട് ചെയ്തത് – സംഭവം നടന്നത് കേരളത്തിൽ.!!

സ്വത്ത് വീതം വ്യക്തമായി ബന്ധപ്പെട്ട ത,ർ,ക്ക,ത്തി,ൽ 93 വയസ്സുകാരിയായ ക്രൂ,ര,മാ,യി മ,ർ,ദ്ദി,ച്ചു മക്കൾ മ,രി,ച്ച മകളുടെ സ്വത്ത് മറ്റു മക്കൾക്ക് വീതിച്ചു നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് നാലു മക്കൾ ചേർന്ന് മീനാക്ഷി അമ്മയെ മ,ർ,ദ്ദി,ച്ച,ത് കണ്ണൂർ മാതാ മംഗലത്താണ് സംഭവം നടന്നത് മ,ർ,ദ്ദ,ന,ത്തി,ൽ അമ്മയ്ക്ക് കൈക്കും കാലിനും നെഞ്ചിനും ഉൾപ്പെടെ പ,രി,ക്കേ,റ്റു, ഈ കഴിഞ്ഞ 15നാണ് വീട്ടിൽ വച്ച് മക്കൾ അമ്മയെ മ,ർ,ദ്ദി,ച്ച,ത് മുറ്റത്ത് കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മക്കളാണ് സംഭവം റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് 10 മക്കളുള്ള മീനാക്ഷിയമ്മയുടെ മൂന്നു മക്കൾ നേരത്തെ മ,രി,ച്ചി,രു,ന്നു. മ,രി,ച്ച ഓമനയുടെ സ്വത്ത് മറ്റുമക്കൾ വീതിച്ചു നൽകണമെന്നാണ് ആവശ്യം. സംഭവത്തിൽ നാലു മക്കൾക്ക് എതിരെ കേസെടുത്തു.

സ്വത്ത് വീതം വ്യക്തമായി ബന്ധപ്പെട്ട ത,ർ,ക്ക,ത്തി,ൽ 93 വയസ്സുകാരിയായ ക്രൂ,ര,മാ,യി മ,ർ,ദ്ദി,ച്ചു മക്കൾ മ,രി,ച്ച മകളുടെ സ്വത്ത് മറ്റു മക്കൾക്ക് വീതിച്ചു നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് നാലു മക്കൾ ചേർന്ന് മീനാക്ഷി അമ്മയെ മ,ർ,ദ്ദി,ച്ച,ത് കണ്ണൂർ മാതാ മംഗലത്താണ് സംഭവം നടന്നത് മ,ർ,ദ്ദ,ന,ത്തി,ൽ അമ്മയ്ക്ക് കൈക്കും കാലിനും നെഞ്ചിനും ഉൾപ്പെടെ പ,രി,ക്കേ,റ്റു, ഈ കഴിഞ്ഞ 15നാണ് വീട്ടിൽ വച്ച് മക്കൾ അമ്മയെ മ,ർ,ദ്ദി,ച്ച,ത് മുറ്റത്ത് കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മക്കളാണ് സംഭവം റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് 10 മക്കളുള്ള മീനാക്ഷിയമ്മയുടെ മൂന്നു മക്കൾ നേരത്തെ മ,രി,ച്ചി,രു,ന്നു. മ,രി,ച്ച ഓമനയുടെ സ്വത്ത് മറ്റുമക്കൾ വീതിച്ചു നൽകണമെന്നാണ് ആവശ്യം. സംഭവത്തിൽ നാലു മക്കൾക്ക് എതിരെ കേസെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *