മലയാളികളുടെ പ്രിയ നടൻ മഹാമാരിയെതുടർന്ന് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽആശ്പത്രിയിൽ, പ്രാർത്ഥനയോടെ സിനിമാലോകം

കോവിഡ് ബാധിതനായ നടൻ സത്യരാജിനെ ഗു,രു,ത,രാ,വ,സ്ഥ,യി,ൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ദിവസങ്ങളായി കോവിഡ് മൂലം വീട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നലെ രാവിലെ ആരോക്യ നില മോശമായതോടെ ചെന്നൈയിലെ സ്വാകര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. താരത്തിന്റെ നില അതീവ ഗു,രു,ത,രം എന്നാണ് റിപോർട്ടുകൾ. കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങൾ ഊർജിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. കോവിഡ് ബാധിതനായ വിവരം പുറത്തു വന്നതോടെ നിരവധി ആരാധകരാണ് പ്രിയ താരത്തിന് രോഗ മുക്തി നേർന്നുകൊണ്ട് രംഗത് എത്തിയിരുന്നത് സിനിമ മേഖലയിൽ നിരവധി ആളുകളാണ് കോവിഡ് ബാധിതരാവുന്നത്.

കോവിഡ് ബാധിതനായ നടൻ സത്യരാജിനെ ഗു,രു,ത,രാ,വ,സ്ഥ,യി,ൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ദിവസങ്ങളായി കോവിഡ് മൂലം വീട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നലെ രാവിലെ ആരോക്യ നില മോശമായതോടെ ചെന്നൈയിലെ സ്വാകര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. താരത്തിന്റെ നില അതീവ ഗു,രു,ത,രം എന്നാണ് റിപോർട്ടുകൾ. കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങൾ ഊർജിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. കോവിഡ് ബാധിതനായ വിവരം പുറത്തു വന്നതോടെ നിരവധി ആരാധകരാണ് പ്രിയ താരത്തിന് രോഗ മുക്തി നേർന്നുകൊണ്ട് രംഗത് എത്തിയിരുന്നത് സിനിമ മേഖലയിൽ നിരവധി ആളുകളാണ് കോവിഡ് ബാധിതരാവുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *