വാങ്ങിയ മാവ് കൊണ്ട് ദോശ ഉണ്ടാക്കിയ സീരിയൽ നടിക്ക് കിട്ടിയത് കണ്ടോ? കണ്ണുതള്ളിപ്പോയി.!!

കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ ദോശ മാവിൽ നിന്നും സീരിയൽ നടിക്ക് സ്വർണ്ണ മുക്കൂത്തി കിട്ടി. സീരിയൽ നടി സൂര്യ താരക്ക് ആണ് മുക്കൂത്തി കിട്ടിയത്. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ഏഴിലൂരിലെ ഒരു കടയിൽ നിന്നും ആണ് നടി ദോശ മാവ് വാങ്ങിയത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ മാവ് കൊണ്ട് ദോശ ഉണ്ടാക്കി. കഴിക്കാൻ എടുത്തപ്പോൾ ആണ് അതിൽ മുക്കൂത്തി കണ്ടത്. ദോശ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തു മുക്കൂത്തി ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടില്ലെന്നും നടി വ്യക്തം ആക്കി. മുക്കൂത്തി ഉറച്ചു സ്വർണം തന്നെ ആണ് ഇതെന്ന് വ്യക്തമായെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ ഒരു പ്രസിദ്ധം ആയ കമ്പനിയുടെ ആണ് ദോശ മാവ്. പാക്ക് ചെയുന്ന സമയത്തു മുക്കൂത്തി ഊരി അബദ്ധത്തിൽ വീണത് ആവാം എന്നാണ് കരുതുന്നത്. കുട്ടികളും മറ്റും ശ്രദ്ധിക്കാതെ കഴിക്കുക ആയിരുന്നു എങ്കിൽ മുക്കൂത്തി വയറ്റിൽ എത്തും ആയിരുന്നു എന്നും സൂര്യ താരയുടെ മാതാവ് പ്രതികരിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *