കോഴിക്കോട് നിന്നും ഇൻഫോസിലേക്ക് ജോലിക്ക് പോയ പെൺകുട്ടിക്ക് സംഭവിച്ചത്.!!

കേരത്തിലെ കോഴിക്കോട് നിന്നുള്ള ഒരു പെൺ കുട്ടിയുടെ വേ,ദ,ന,പ്പി,ക്കു,ന്ന കഥയാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. കോഴിക്കോട് നിന്നും ഇൻഫോഴ്‌സിലേക്ക് ജോലിക്ക് പോയ ഒരു പെൺ കുട്ടിക്ക് സംഭവിച്ച ദാ,രു,ണ അ,ന്ത്യ,ത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ആ പെൺ കുട്ടിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നത് ജീവിതത്തിലെ ത,ക,ർ,ച്ച,ക,ളായിരുന്നു. ആദ്യം ജോലിയുടെ അമിതമായ ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം അവരുടെ ടീം ലീഡറായ വ്യക്തിയോട് തന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ പൂനൈയിലേക്ക് ഈ പെൺ കുട്ടിയെ മാറ്റുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. പൂനൈ എത്തിയപ്പോൾ ആയിരുന്നു വേ,ദ,നി,പ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവൾക്ക് വേണ്ടി അവിടെ കാത്തിരുന്നത്. ഇൻഫോസിലെ സെക്യൂരിറ്റി എപ്പോഴും പെൺ കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ അമിതമായി ഇടപെടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എവിടെ പോവുന്നു എന്ന് തുടങ്ങി പലചോദ്യങ്ങളും കേൾക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ. സെക്യൂരിറ്റിക്ക് എതിരെ ഈ പെൺ കുട്ടി പരാതിപെട്ടിരുന്നു.

ഇതിന്റെ ദേ,ഷ്യം തോന്നി സെക്യൂരിറ്റികാരൻ ചെയ്തത് വളരെ വേ,ദ,ന ജനകമായ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം പെൺ കുട്ടി ഓവർ ടൈം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത് ഈ സെക്യൂരിറ്റി പെൺ കുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുകയായിരുന്നു അതിനു ശേഷം വളരെ ക്രൂ,ര,മാ,യ രീതിയിൽ ഈ പെൺ കുട്ടിയെ അയാൾ ഇല്ലാതെ ആക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. മനുഷ്യ മനസാക്ഷിയെ ഞെ,ട്ടി,ക്കു,ന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെ ആയിരുന്നു ഇത് എന്ന് പ്രതേകം പറയണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പരാതി നൽകിയതിന്റെ പേരിൽ ആ പെണ്കുട്ടിയെ ഇയാൾ ഇല്ലാതാക്കി. ശേഷം പോലീസ് അന്വേഷണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ലൊരു ശിക്ഷ തന്നെ ആയിരുന്നു അയാൾക്ക് ലഭിച്ചത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *