കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് ശേഷം അതിജീവിത മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു.!!

മുഖ്യ മന്ത്രിയും ആയി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ സംതൃപ്ത ആണ് എന്ന് കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് ശേഷം അതിജീവിത. തനിക്ക് ഒപ്പം ആണ് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതായും അതിജീവിധ വ്യക്തം ആക്കി. സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും എല്ലാ പിന്തുണയും ഉണ്ടാവും എന്നും മുഖ്യ മന്ത്രി പറഞ്ഞു. മുഖ്യ മന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പിൽ സന്തോഷം ഉണ്ട്. മുഖ്യ മന്ത്രിയുടെ വാക്കുകളെ വിശ്വസിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളോട് പറയാൻ ആവില്ല. വളരെ പോസറ്റീവ് ആയ മറുപടി ആണ് മുഖ്യ മന്ത്രിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചത്. അന്വേഷണം നീളുമ്പോൾ സ്വാഭാവികം ആയും മാനസിക വിഷമം കേസുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന എല്ലാവര്ക്കും ഉണ്ടായവും. പോരാടാൻ തയ്യാറാണെന്നും കേസും ആയി മുന്നോട്ടു പോകും എന്നും നടി പറഞ്ഞു. അതിജീവിതയുടെ പ്രതികരണം കാണുന്നതിന് താഴെ ഉള്ള വീഡിയോ പൂർണമായും കണ്ടു നോക്കൂ..

മുഖ്യ മന്ത്രിയും ആയി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ സംതൃപ്ത ആണ് എന്ന് കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് ശേഷം അതിജീവിത. തനിക്ക് ഒപ്പം ആണ് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതായും അതിജീവിധ വ്യക്തം ആക്കി. സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും എല്ലാ പിന്തുണയും ഉണ്ടാവും എന്നും മുഖ്യ മന്ത്രി പറഞ്ഞു. മുഖ്യ മന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പിൽ സന്തോഷം ഉണ്ട്. മുഖ്യ മന്ത്രിയുടെ വാക്കുകളെ വിശ്വസിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളോട് പറയാൻ ആവില്ല. വളരെ പോസറ്റീവ് ആയ മറുപടി ആണ് മുഖ്യ മന്ത്രിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചത്. അന്വേഷണം നീളുമ്പോൾ സ്വാഭാവികം ആയും മാനസിക വിഷമം കേസുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന എല്ലാവര്ക്കും ഉണ്ടായവും. പോരാടാൻ തയ്യാറാണെന്നും കേസും ആയി മുന്നോട്ടു പോകും എന്നും നടി പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *