മകൻറെ ക,ണ്ണി,ൽ, “കരി” എ.ഴു.തി.യ.ത്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല; 22 കാരൻ ചെയ്തത് കണ്ടോ?

മകൻറെ ക,ണ്ണി,ൽ, “കരി” എഴുതിയത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല; 22 കാരൻ ചെയ്തത് കണ്ടോ…?
“ഭാര്യ”-യുടെ “പിതാവി”-നേയും “മാതാവി”-നെയും കൊ,ല,പ്പെ,ടു,ത്താ,ൻ, ശ്രമിച്ച “മരുമകൻ” അറസ്റ്റിൽ. ശാസ്താംകോട്ട വെങ്ങാതുണ്ടിൽ തക്കത്തിൽ ജയന്തി കോളനിയിൽ “നാസി”-മാണ് അ.റ.സ്റ്റി.ലാ.യ.ത്. കഴിഞ്ഞ മാസം നാലിന് വൈകീട്ട് അഞ്ച് മണിക്കായിരുന്നു സംഭവം. പ്രതിയുടെ ന.വ.ജാ.ത. ശി.ശു.വാ.യ. മ,ക,ന്റെ, കണ്ണിൽ കരി എഴുതി എന്ന് ആരോപിച്ചു കൊണ്ട് “ഭാര്യമാതാവി”-നെ ചീത്ത വിളിക്കുകയും.

ഇരുമ്പു പൈപ്പ് കൊണ്ട് നിർമിച്ച മൺവെട്ടികൊണ്ട് അ.ടി.ച്ചു. ത.ല.യി.ൽ. മു.റി.വേ.ൽ.പ്പി.ക്കു.ക.യും. ചെയ്തു.തടയാനെത്തിയ ഇവരുടെ മൂത്ത മകളുടെ കരണത്ത് അടിക്കുകയും ഭർത്താവിനെ കറിക്കത്തികൊണ്ട് പുറത്തും വലതു കൈക്കും “വെട്ടി” പ.രി.ക്കേ.ൽ.പ്പി.ക്കു.ക.യും. ചെയ്തു. ശാസ്താംകോട്ട sho യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ si-മാരായ അനീസ്, പ്രവീൺ പ്രകാശ്, സലിം എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉള്ള സംഘമാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാന്റ് ചെയ്തു.

ഇരുമ്പു പൈപ്പ് കൊണ്ട് നിർമിച്ച മൺവെട്ടികൊണ്ട് അ.ടി.ച്ചു. ത.ല.യി.ൽ. മു.റി.വേ.ൽ.പ്പി.ക്കു.ക.യും. ചെയ്തു.തടയാനെത്തിയ ഇവരുടെ മൂത്ത മകളുടെ കരണത്ത് അടിക്കുകയും ഭർത്താവിനെ കറിക്കത്തികൊണ്ട് പുറത്തും വലതു കൈക്കും “വെട്ടി” പ.രി.ക്കേ.ൽ.പ്പി.ക്കു.ക.യും. ചെയ്തു. ശാസ്താംകോട്ട sho യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ si-മാരായ അനീസ്, പ്രവീൺ പ്രകാശ്, സലിം എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉള്ള സംഘമാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാന്റ് ചെയ്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *